Privacyverklaring

 Robor Electronics BV is verantwoordelijk voor de verwerkingen zoals hieronder beschreven. Wij hechten veel waarde aan de bescherming en privacy van onze klanten, partners, bezoekers en andere relaties. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. In deze verklaring wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij om gaan met uw persoonsgegevens. Mocht u na het lezen hiervan nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Robor Electronics BV
Suetersweg 6A
7497 MZ Bentelo
Tel. 0547- 292 090
Info@robor.nl
KvK 06076385 

Verkrijging

Vrijwel alle persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden door u zelf aan ons verstrekt in het kader van onze gespecialiseerde diensten. Een uitzondering hierop is de informatie uit openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of openbare bronnen, zoals internet of sociale media.

Onze website

Onze website maakt geen gebruik van cookies. Op de website www.robor.nl kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd is Robor Electronics B.V. niet verantwoordelijk voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.

Kinderen

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens van kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@robor.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Welke gegevens

We verwerken binnen onze diensten o.a. de volgende persoonsgegevens:

(Bedrijfs)Naam, adres, e-mail, telefoonnummer, IBAN, KvK nr., BTW nr., inloggegevens, GPS gegevens, klantnummer, camerabeelden.

Doeleinden en rechtsgrond van verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze gegevens is:

Ontvangers van de persoonsgegevens

Uw gegevens worden alleen gedeeld met bedrijven die een rol hebben in de levering en administratieve afhandeling van apparatuur aan u. Zo mogelijk wordt hierbij gebruik gemaakt van geanonimiseerde gegevens. Verder maken wij alleen gebruik van verwerkers, waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Camerabeelden kunnen worden gedeeld met justitie, indien wij hiertoe verplicht worden of dit in ons belang is.

Beveiliging en export

Ons bedrijf heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegeven te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De gegevens worden in beveiligde (digitale) systemen verwerkt en blijven binnen het EU-grondgebied.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel, waarvoor ze zijn verkregen. Wij hanteren bewaartermijnen van maximaal zeven jaar.

Rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken heeft u de volgende rechten ten aanzien van deze gegevens:

U heeft het recht uw gegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen.

U heeft het recht om ons te verzoeken de verwerking te beperken, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet meer juist zijn of de verwerking onrechtmatig is.

 U heeft het recht uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm, zodat u deze kunt overdragen aan een ander partij. Dit geldt alleen indien het gaat om geautomatiseerde gegevens ( geen papier).

Neem voor het gebruik maken van deze rechten contact met ons op via info@robor.nl. Wij voldoen binnen een maand aan uw verzoek.

Klachtmogelijkheid

U heeft, tot slot, altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Nederlandse Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl